REGULAMIN

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM  ACS-ROLNIK.PL  

1.         Definicje

1.1.      „ACS” – oznacza ACS Q-SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Iwicznej przy ul. Granicznej 21/3, 05-500 Nowa Iwiczna.

1.2.      „Klient” – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która zawiera umowę sprzedaży z ACS; Nabywca będący osobą fizyczną musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych.

1.3.      „Sklep” –transakcyjny serwis internetowy ACS prowadzony na głównej stronie internetowej acs-rolnik.pl

1.4.      „Konsument” – Klient spełniający definicję konsumenta zawartą w art. 221 k.c.

1.5.      „Towary” – rzeczy ruchome oferowane Klientom przez ACS w Sklepie do zakupu.

1.6.      „Dzień Roboczy” – oznacza dzień przypadający w okresie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

2.         Przepisy Ogólne

2.1.     Zawierania umów sprzedaży Towarów w Sklepie następuję pomiędzy wyłącznie ACS a Klientem. Każdy zainteresowany zakupami w Sklepie jest zobowiązany do przeprowadzenia procedury złożenia zamówienia w Sklepie. Pozytywne ukończenie procedury złożenia zamówienia zostanie potwierdzone poprzez przesłanie przez ACS na adres email podany w czasie procedury złożenia zamówienia stosownego komunikatu.

2.2.     ACS jest uprawniony do odmowy przyjęcia do realizacji zamówienia Towaru w przypadku stwierdzenia nieprawdziwości lub niespójności danych podanych przez osobę składającą zamówienie, a także w przypadku stwierdzenia, iż osoba próbującą dokonać procedury założenia zamówienia została uprzednio zauważona przez ACS jako osoba próbująca naruszyć niniejszy Regulamin.

2.3.     ACS i Klient będą sobie składać oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej kierując korespondencję odpowiednio na adres elektroniczny ACS wskazany w Serwisie i adres elektroniczny Klienta wskazany przez Klienta w czasie procedury złożenia zamówienia. Adres elektroniczny Klienta pozostaje właściwy do komunikacji pomimo nie przyjęcia do realizacji zamówienia Klienta wg pkt 2.2. Likwidacja adresu elektronicznego Klienta następuje na ryzyko jego Klienta. W takim przypadku korespondencja przesłana na adres zlikwidowanego adresu elektronicznego Klienta będzie uznawana za doręczoną adresatowi. Klient jest uprawniony do aktualizacji adresu elektronicznego Klienta oraz innych danych Klienta.

2.4.     Za moment otrzymania przez odbiorcę wiadomości przesłanej za pomocą poczty elektronicznej uznaje się datę, godzinę i minutę doręczenia wiadomości do adresata zawartą w raporcie doręczenia generowanym przez klienta poczty elektronicznej nadawcy.

2.5.     Oświadczenia Stron składane w formie elektronicznej są uznawane przez strony za złożone w formie pisemnej. Powyższe odnosi się także do oświadczeń składanych przez Klienta w formie akceptacji treści oświadczeń zawartych w Sklepie.

 

3.         Zawarcie umowy sprzedaży Towaru.

 

3.1.     Zawarcie umowy sprzedaży Towarów następuje w skutek przyjęcia przez ACS zamówienia Klienta złożone w Sklepie. Zamówienie jest składane zbiorczo na wszystkie produkty dodane przez Klienta do koszyka i następuje poprzez  wysłanie do ACS wygenerowanego przez system  Sklepu pliku zawierającego dane dotyczące zamówienia.

3.2.     Zamówienie obejmuje wykaz zamawianych Towarów, ceny jednostkowe, cenę zbiorczą oraz cenę dostawy wybraną przez Klienta formą dostawy.

3.3.     O przyjęciu zamówienia ACS poinformuje Klienta poprzez wysłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Jeżeli Zamówienie nie zostanie przyjęte w powyższy sposób w terminie 3dni Roboczych od daty złożenia zamówienia wówczas przyjmuje się, że ACS odmówił akceptacji zamówienia.

3.4.     Miejscem dostawy Towaru może być wyłącznie lokalizacja na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Lokalizacja wskazana poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej będzie wiążąca dla ACS jeżeli przyjmując zamówienie ACS wyrazi wyraźnie zgodę na taką lokalizację oraz określi wartość kosztów transportu.

 

4.         Dostawa Towaru

 

4.1.     ACS dostarczy Klientowi Towar objęty przyjętym zamówieniem w terminie określonym w zamówieniu, uzależnionym od wybranej przez Klienta formy dostawy.

4.2.     Termin realizacji dostawy w odniesieniu do zamówień, w których Klient zaakceptował zapłatę ceny w formie przedpłaty liczony jest od Dnia  Roboczego następującego po dniu odnotowania przez ACS wpływu przedpłaty. Jeżeli przedpłata nie nastąpi w terminie 5 Dni Roboczych od dnia zaakceptowania zamówienia przez ACS wówczas ACS jest uprawnione do odstąpienia od realizacji zamówienia.

4.3.    W przypadku, gdy Klient wybrał osobisty odbiór Towaru w siedzibie ACS wówczas ACS pozostanie w gotowości do wydania Towaru Klientowi w Dni Robocze w aktualnych godzinach pracy ACS publikowanych w wizytówce ACS serwisu GOOGLE. W przypadku, gdy Klient nie dokona odbioru Towaru w terminie 5 Dni Roboczych liczonych od dnia poinformowania Klienta o gotowości ACS do wydania Towaru, ACS jest uprawnione do odstąpienia od realizacji zamówienia.

4.4.     O odstąpieniu od realizacji Zamówienia ACS poinformuje Klienta na adres elektroniczny Klienta. W takim przypadku Klientowi należy się zwrot zapłaconej ceny za Towar.

 

 

5.         Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru.

 

5.1.     ACS jest uprawnione do odstąpienia od  umowy sprzedaży Towaru objętego danym zamówieniem w przypadku:

1)         nieodebrania przesłanego Klientowi Towaru pomimo pozostawienia u Klienta przez kuriera informacji o bezskutecznej próbie doręczenia przesyłki – jeżeli odbiór nie nastąpił w terminie 2 Dni Roboczych od dnia pozostawienia przez kuriera informacji o bezskutecznej próbie doręczenia przesyłki.

2)         określonym w pkt. 4.3.

5.2.     W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru na podstawie pkt. 5.1. ACS jest uprawnione do obciążenia Klienta kosztami dostarczenia i zwrotu nieodebranego Towaru.

5.3.     Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w terminie kończącym bieg w 14 dniu kalendarzowym  liczonym odpowiednio od daty odbioru Towaru lub daty poinformowania Klienta o gotowości do wydania Towaru w siedzibie ACS.

5.4.     O ile Klientowi nie została wystawiona faktura VAT, Klient jest obowiązany wykazać fakt dokonania zakupu Towaru w ACS paragonem sprzedaży wystawionym przez ACS, a w przypadku gdy Towar został dostarczony Klientowi na adres wskazany w zamówieniu także dowodem wydania Towaru wskazującym datę wydania Towaru.

5.5.     Za równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru rozumie się przesłanie Towaru do ACS wraz z dokumentami określonymi w pkt. 5.4.

5.6.     Towar zwracany jest ACS w niezmienionym stanie.

5.7.     Cena  Towaru zwracana jest na konto bankowe Klienta z którego nastąpiła płatność za Towar, a braku takiej płatności na konto bankowe Klienta lub zgodnie z danymi Klienta umożliwiającymi dokonanie przekazu pocztowego.

5.8.     Odbiór towaru zostanie potwierdzony przez ACS. Potwierdzenie odbioru nie jest równoznaczne z potwierdzeniem zgodności stanu towaru z wymaganiem pkt. 5.7. powyżej.

5.9.     Niespełnienie przez Klienta wymagań pkt. 5.6 uniemożliwia Klientowi wykonanie prawa zwrotu Towaru, co nie narusza postanowień pkt. 6 Regulaminu.

 

6.         Gwarancja Jakości, odpowiedzialność za jakość

 

6.1.     ACS udziela Klientowi gwarancji jakości Towar obowiązującej od daty wydania Klientowi Towaru.

6.2.     W przypadku braku dowodu wydania Klientowi Towaru (dokument WZ lub list przewozowy z adnotacją o dacie odbioru Towaru) za początek biegu okresu gwarancji przyjmuje się datę wystawionej Klientowi faktury VAT lub paragonu.

6.3.     Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych w skutek nieodpowiedniego montażu, uszkodzeń mechanicznych Towaru przed zamontowaniem, wypadku oraz użytkowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem. Gwarancja nie dotyczy również uszkodzeń mechanicznych osłon gumowych przegubów oraz wszelkich części eksploatacyjnych, które zużywają się w wyniku użytkowania.

6.4.     Klient dostarcza Towar dotknięty usterką do siedziby firmy ACS, w komplecie tj. obejmujący wszystkie elementy składowe nabytego Towaru;

6.5       Klient dostarcza Towar dotknięty usterką w takim stanie jak po demontażu (nie należy go myć).

6.6.     W przypadku reklamacji elementu wału napędowego (w tym krzyżak, podpora) wymagane jest potwierdzenie wyważenia wału napędowego po montażu danej części. Brak potwierdzenia wyważenia wału uprawnia ACS do odmowy rozpatrzenia zgłoszenia usterki.

6.6.     ACS rozpatruje zgłoszenie gwarancyjne w granicach określonych przez Klienta. Klient obowiązany jest wskazać ACS opis usterki, co w przypadku Towaru przesłanego ACS należy uczynić w formie noty dołączonej do przesłanego Towaru. W przypadku zgłoszeń dokonywanych w siedzibie ACS, Klient opisuje usterkę pracownikowi ACS i potwierdza opis składając podpis na dokumencie przyjęcia Towaru.

6.7.     Klient zgłaszając usterkę winien wskazać ACS swoje dane kontaktowe.

6.8.     Termin realizacji zasadnego zgłoszenia gwarancyjnego wynosi do 14 Dni Roboczych, pod warunkiem, że nie wymaga to importu części zamiennych z poza terenu Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku zgłoszenia, ACS w powyższym terminie dokona naprawy reklamowanego Towaru lub wymiany na Towar wolny od wad. Jeżeli wymiana Towaru na wolny od wad nie będzie możliwa w powyższym terminie, powiększonym ewentualnie o czas dostawy części z importu, wówczas nabywcy zostanie zwrócona cena zakupu reklamowanego Towaru.

6.9      Klient dostarcza i odbiera Towar na własny koszt, ACS nie refunduje Klientowi koszt przesłania Towaru do ACS oraz pokrycia kosztu zwrotu Towaru naprawionego lub wymienionego na nowy. Poza tym w przypadku nieuwzględnienia zgłoszenie gwarancyjnego, Klient obowiązany jest odebrać Towar na własny koszt.

6.9       Wyłącza się odpowiedzialność ACS z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Do uprawnień Konsumenta z tytułu nienależytej jakości Towaru, niezależnie od regulacji dotyczących gwarancji stosuje się przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

7.         Odpowiedzialność

 

7.1.     Dokonując dostaw Towarów na wskazane przez Klientów adresy ACS posługuje się profesjonalnymi podmiotami wykonującymi usługi przewozu. Odpowiedzialność finansowa ACS względem Klienta z tytułu szkód wywołanych opóźnieniem dostarczenia Towaru ograniczona jest do kwot do jakich zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do przewozów krajowych ograniczona jest odpowiedzialność przewoźnika wobec zlecającego przewóz. Nie narusza to prawa Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży na podstawie pkt. 5.3.

7.2.     Odpowiedzialność ACS za jakość dostarczonych Towarów ograniczona jest do zobowiązań ACS wynikających z przepisów pkt. 5 i 6.